Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Για την αφηγηματική θεραπεία

«Τι είναι η Αφηγηματική Θεραπεία», Alice Morgan, University Studio Press

«Maps of Narrative Practice», Michael White,  Norton & Company, New York & London.

http://narrativetherapy.gr/?page_id=167

Για την ανατροφοδότηση

Duncan, B., Miller S., Sparks, J. The Heroic Client. A Revolutionary
Way to Improve Effectiveness Through Client-Directed, Outcome-Informed Therapy
. Revised Edition, Wiley.