Ανατροφοδότηση & ψυχοθεραπεία

Η χρησιμοποίηση της ανατροφοδότησης του πελάτη σχετικά με τη διαδικασία και την έκβαση της ψυχοθεραπείας, όπως και των ιδεών του για τη θεραπευτική αλλαγή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας ανεξάρτητα της προσέγγισης που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής. Αυτό προκύπτει από έρευνες δεκαετιών και αποτελεί πλέον μια βασισμένη σε αποδείξεις πρακτική που περιλαμβάνει τη χρήση απλών, αναλογικών και εύχρηστων κλιμάκων στην αρχή και στο τέλος της κάθε συνεδρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική παρουσίασή μου (ελληνικά) ή να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες (αγγλικά):